Taisyklės ir sąlygos

 

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi Šeštasis pojūtis elektronine parduotuve internete sestasispojutis.lt(toliau – Šeštasis pojūtis parduotuvė) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka Šeštasis pojūtis parduotuvėje siūlomas prekes ar paslaugas.

1.2. Šeštasis pojūtis parduotuvėje prekių ir paslaugų prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia VšĮ Šeštasis pojūtis, juridinio asmens kodas 304272278 (toliau – Pardavėjas).

1.3. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis Šeštasis pojūtis parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis Šeštasis pojūtis parduotuvės paslaugomis (toliau – Pirkėjas). Naudotis Šeštasis pojūtis parduotuve ir joje pirkti turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir (b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę Šeštasis pojūtis parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.4. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „Šeštasis pojūtis“ parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas ir pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis. Besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Šeštasis pojūtis parduotuvėje.

1.6. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas „Šeštasis pojūtis“ parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti“.

1.7. Šeštasis pojūtis parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete, pirmiausia orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Verslo atstovams ar užsisakantiems didesnius kiekius pirmiausia siūlome susisiekti el.paštu info@sestasispojutis.lt, telefonu +370 670 96679 ar Messenger programa Šeštasis pojūtis.

1.8. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Šeštasis pojūtis parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.9. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.10. Pardavėjas pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius pirkimus, t. y. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius prekių kiekius (neatsižvelgiant į tai, ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų) ir (ar) kai Pirkėjo užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių.

  1. REGISTRACIJA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1. Užsisakant prekes „Šeštasis pojūtis“ parduotuvėje pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą, tel. Nr. bei kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą (jeigu įmonė yra PVM mokėtoja) adresą ir elektroninio pašto adresą, bei kitus prekių pristatymui būtinus duomenis

2.2. Pirkėjas yra atsakingas – už teisingų, tikslių ir išsamių duomenų pirkimo metu pateikimą. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

2.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją. Atkreipiame dėmesį, kad adreso ir (arba) telefono numerio keitimas svarbus atsiskaitymų kortelėmis atveju.

2.4. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba raštiškai nepranešė apie duomenų pasikeitimus.

2.5. Užsiregistruodamas ir pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti. Taip pat suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis Šeštasis pojūtis parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis.

2.6. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie Šeštasis pojūtis parduotuvės Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių (Pirkėjo vardo, pavardės ir pan.) ir (arba) skaičių (pvz. gimimo datos) ir pan.) ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie Šeštasis pojūtis parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei Šeštasis pojūtis teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo pasikeisti prisijungimo duomenis prisijungdamas prie Šeštasis pojūtis parduotuvės sistemos skiltyje „Mano paskyra“. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie Šeštasis pojūtis parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis. Prisijungimo duomenų saugumas itin svarbus atsiskaitymų kortelėms atveju.

2.7.  Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant Šeštasis pojūtis parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus anksčiau paminėtus Pardavėjo partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavęs įpareigojimą tą padaryti arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

2.8. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.9. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

  1. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes ar paslaugas ir jas priimti.

3.2 Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, „Šeštasis pojūtis“ turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems užsakyme, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją el.paštu info@sestasispojutis.lt, tačiau Pardavėjas neprisiima atsakomybės, jeigu užsakymas jau išsiųstas Pirkėjui.  Tokiu atveju Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

3.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.

3.5. Pirkėjas turi teisę lankytis ir pateikti užsakymus Šeštasis pojūtis elektronine parduotuve nebūdamas užsiregistravęs, tiesiog užsakymo metu suvedami Pirkėjo duomenis nebus išsaugomi ir juos reikės iš naujo suvedinėti kiekvieno pirkimo metu.

3.6. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą „Šeštasis pojūtis“ parduotuvėje sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigojalaikytis  jų ir nustatytų LR teisės aktų.

  1. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis „Šeštasis pojūtis“ parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims, išskyrus 2.7 – 2.8 – 2.9  punkte nurodytus atvejus.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu būdu ir adresu.

4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

4.7 Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi „Šeštasis pojūtis“ teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

  1. PREKIŲ UŽSAKYMAS, KAINOS, ATSISKAITYMO TVARKA, TERMINAI

5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą, išskyrus atvejus kurie būtinai bus nurodyti aiškiai ir suprantamai Šeštasis pojūtis parduotuvėje.

5.2. Užsakymai priimami tik naudojantis „Šeštasis pojūtis“ parduotuve.

5.3. Individualūs užsakymai priimami el. Paštu info@sestasispojutis.lt, telefonu 8 670 96679 arba Messenger pagalba – Šeštasis pojūtis.

5.4. Užsisakant svarbu. Užsisakant didesnius kiekius (pastabos dėl kiekių nurodytos prie kiekvienos prekės) būtinai susisiekite el. paštu info@sestasispojutis.lt arba tel. +370 670 96679. Priklausomai nuo užsakymo dydžio gali skirtis pristatymo terminas.

5.5. Visos prekių ir paslaugų kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais.

5.6. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti sekančią dieną po apmokėjimo gavimo.

5.7. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.

  1. PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 3-5 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo (išimtys dėl didesnių prekių užsakymo kiekių – pastaba 5.3 punkte arba dėl individualių prekių užsakymų).

6.2. Kaune, Birštone, Prienuose yra galimybė atsiimti patiems (susitarus iš anksto), todėl prieš užsisakant susisiekite el. paštu info@sestasispojutis.lt arba Messenger pagalba – Šeštasis pojūtis.

6.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.4. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją el. paštu – info@sestasispojutis.lt, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.5. Pirkėjas privalo el. paštu info@sestasispojutis.lt pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

  1. PREKIŲ KOKYBĖ

7.1. Visų „Šeštasis pojūtis“ parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.

7.2. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva ir/ar svoris gali nežymiai skirtis, kadangi kiekvienas gaminamas produktas yra gaminamas rankomis, todėl yra vienetinis, unikalus ir išskirtinis.

7.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad Šeštasis pojūtis parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

  1. RINKODARA IR INFORMACIJA

8.1. Pardavėjas „Šeštasis pojūtis“ parduotuvėje gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

8.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

8.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

8.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

8.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

  1. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

9.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

9.2. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruota siunta. Registruotos siuntos numeris privalo būti pateiktas Pardavėjui ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo.

9.3. Grąžinamų kokybiškų arba keičiamų prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

9.4. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 7 (septynias) dienas nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos. Laisvos formos pranešimą išsiųsdamas Pardavėjui el. paštu info@sestasispojutis.lt, pridedant prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą.

9.5. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos .Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą (užsakymo, pavedimo kopija).

9.6 Grąžinant kokybišką prekę, Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo išlaidos pirkėjui nėra grąžinamos.

9.7. Grąžinant gautą ne tą prekę, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti tokią prekę reikalinga preke. Neturint reikalingos prekės, Pirkėjui grąžinami visi pinigai (už prekę, ir patirtas faktines siuntimo išlaidas).

9.8. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką prekę analogiška preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus.

9.9. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant nekokybiškos prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą.

9.10. Grąžinama nekokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos .Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą.

9.11. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių 9 skyriuje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

9.12. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

9.13. Jei prekės buvo pagamintos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba akivaizdžiai jam pritaikytos, jos nekeičiamos ir negali būti grąžinamos.

9.14. Grąžinant ar keičiant Šeštasis pojūtis parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.

9.15. Šios prekių grąžinimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja su Pardavėju el. paštu info@sestasispojutis.lt, telefonu +370 670 96679 arba Messenger programa.

10.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

10.6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.